Účtovníctvo a mzdy

 

Kontaktujte nás

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník

 • Pokladničná kniha

 • Kniha pohľadávok a záväzkov

 • Evidencia a spracovanie DPH + daňové priznanie

 • Účtovná závierka (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)

Mzdy a personalistika

 • Spracovanie miezd na mesačnej báze

 • Spracovanie a odovzdanie výkazov príslušným úradom

 • Vedenie personalistiky

Podvojné účtovníctvo

 • Účtovný denník

 • Hlavná kniha

 • Kniha analytickej evidencie

 • Saldokonto odberateľov a dodavateľov

 • Evidencia a spracovanie DPH + daňové priznanie

Dane

 • Daňové priznanie k dani z príjmu FO

 • Daňové priznanie k dani z príjmu PO

 • Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát)

 • Poznámky k DP